ATT VARA SÄKER

Rättigheter och skyldigheter

segurança em família

    

Föräldrar påverkar hur deras barn tänker, deras värderingar och vad de tycker om. Under barndomen är det vanligt att vi lägger oss till med våra föräldrars idéer och ståndpunkter. För tonåringar ändras detta... man blir mer kritisk till sina föräldrars idéer och åsikter och försöker ofta motsätta och utmana dem.

Tonårsperioden är ett skede där konflikter med föräldrar är normala och ofta återkommande.


Även om oenigheter mellan barn och föräldrar kan öka under barnens tonårsperiod kommer många tonåringar bra överens med sina familjer.
     

Separador

Familjen är dock en plats för tröst, tillgivenhet, omtanke och kärlek. Hemma, tillsammans med familjen, har man rätt att känna sig trygg, skyddad och älskad.

Glöm inte att alla barn eller unga människor har rätt att förvänta sig att deras föräldrar eller vårdnadshavare

  • ger dem den uppmärksamhet, tillgivenhet och kärlek som de kräver och behöver
  • skyddar dem från faror och ser till att de är säkra
  • ansvarar för, hjälper dem med och övervakar deras hygien, matförsörjning, hälsa och utbildning
  • inte tvingar dem att utföra uppgifter och jobb som inte lämpar sig för deras ålder och som kan skada deras utveckling
  • skyddar dem från alla typer av våld.
Separador
? FINNS DET ANDRA RÄTTIGHETER SOM KAN SKYDDA ALLA BARN?

Sedan den 20 november 1989, när Förenta Nationernas generalförsamling antog KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER, kom flera länder överens om att följa samma lagar för att skydda alla barn och unga människor under 18 år.

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I konventionen redogörs detaljerat för en rad rättigheter som alla barn överallt har.

I konventionen konstateras att alla barn, det vill säga personer under 18 år, oberoende av kön, ursprung, religion eller möjliga funktionsnedsättningar, behöver speciell omsorg och speciellt skydd eftersom barn ofta är de mest sårbara.

Även om konventionen består av totalt 54 punkter så vägleds den av fyra grundläggande principer, nämligen

  • ICKE-DISKRIMINERING - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn bör varken gynnas eller lida på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning,  nationellt, etniskt eller socialt ursprung, egendom,  funktionsnedsättning, börd eller ställning.
  • FÖR BARNETS BÄSTA - Lagar och åtgärder som berör barn ska sätta barnets bästa i främsta rummet och gynna dem på bästa möjliga sätt.
  • ÖVERLEVNAD, UTVECKLING OCH SKYDD - Varje barn har rätt att leva och alla länder ska göra sitt yttersta för att säkerställa deras överlevnad och utveckling.
  • DELTAGANDE - Barn har rätt att ha någonting att säga till om i beslut som berör dem, och deras åsikter ska tas i beaktande.

Separador

Läs mer om Barnkonventionen och MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERUnicef. Titta även på Voices of Youth för mer information.