ESCONDER PÁGINA
Mobbning

vanliga frågor

Är mobbning när en person missbrukar sin makt över någon annan?

Det finns tre huvudkriterier som skiljer mobbning från andra typer av våld. 

• Det finns en maktobalans mellan angriparen och offret: angriparen är starkare eller är fler än offret, offret anses vara svagare på grund av ett fysiskt särdrag eller sitt utseende eller på grund av ett icke-fysiskt särdrag (verkar osäker, blyg, tyst och isolerad).
• Beteendet upprepas över tid, det vill säga det händer mer än en gång.
• Det är ett avsiktligt beteende: syftet är att skrämma, förödmjuka eller trakassera offret.

Är våld mellan klasskamrater normalt när de leker tillsammans?

Våld är inte ett normalt beteende. Normen är att klasskompisar uppträder och relaterar till varandra på ett icke-våldsamt sätt. Våld är inte lek. Ofta skojar klasskompisar med varandra, men när skämten syftar till att skämma ut, såra eller skada någon så är det inte längre en lek. Vid en lek är avsikten att alla som deltar har roligt– så är inte fallet när leken innehåller våld. Om du tänker: ”Hur skulle jag känna om jag var pojken eller flickan som hånades?” förstår du snabbt att skämtet bara är roligt för vissa (det är inte alls roligt för offret som hånas; tvärtom kan det orsaka skam, rädsla och mycket obehag).

Mobbar pojkar mer än flickor?

Forskare har kommit fram till att både pojkar och flickor kan uppvisa mobbarbeteenden. Pojkar och flickor använder normalt sett olika typer av mobbning:

  • flickor dras lättare in i olika typer av social mobbning, till exempel ryktesspridning, utestängning av kompisgrupper eller andra metoder som syftar till att förödmjuka personen 
  • pojkar använder mer direkta typer av mobbning, till exempel knuffar, fysisk aggression och förolämpningar.

När sker mobbning?

Mobbning är ett beteende som i regel börjar i lågstadiet men som fortsätter i högstadiet, gymnasiet och i vuxenlivet. När barn och ungdomar inte konfronteras med sitt mobbarbeteende kan de att behålla samma våldsamma eller aggressiva mönster i andra relationer.

Har avvisande av en kompisgrupp eller ryktesspridning om en person lika stor inverkan som fysiskt våld?

Avvisning kan vara en typ av mobbning, på samma sätt som fysiskt våld. Mobbning är en negativ upplevelse som orsakar lidande och obehag hos offren och som påverkar deras beteende (i skolan, tillsammans med kompisar, hemma med föräldrar) och personliga välbefinnande. Den inverkan som upplevelsen har beror på många olika saker.

  • den typ av våld som man har utsatts för (generellt blir den negativa inverkan större om våldet varar över längre perioder och inbegriper mer allvarliga typer, såsom fysiskt eller sexuellt våld)
  • offrets personliga karaktärsdrag (mer bräckliga och osäkra ungdomar kan drabbas av en djupare negativ inverkan)
  • det stöd som föräldrar, lärare och vänner erbjuder (om offret är isolerat och beslutar att inte berätta för någon om vad som händer är risken större för en ökad negativ inverkan; dessutom, genom att inte berätta om vad som händer, är sannolikheten högre att mobbningssituationen fortsätter).

 

En av mina vänner är offer för mobbning. Vad kan jag göra för att hjälpa?

Du kan hjälpa din vän på olika sätt:

• du kan stödja din vän genom att visa honom eller henne uppmärksamhet och uppmuntran och samtidigt tillbringa mer tid tillsammans
• du bör visa att du förstår vad din vän går igenom och att han eller hon inte vill dela det med någon
• du bör trots det råda din vän att berätta för någon och söka hjälp hos föräldrar, lärare, kurator eller någon annan vuxen.

För mer information, se Vad ska jag göra?.